Wypadek w pracy – jak go zgłosić?

Wypadek w pracy – jak go zgłosić?

Wypadki zdarzają się w każdym zakładzie pracy, a ich przyczyny mogą być różnorakie. Zalicza się do nich np. zmęczenie lub nieuwagę pracownika czy czynniki zewnętrzne. Gdy dojdzie do wypadku przy pracy, należy ten fakt zgłosić zgodnie z odpowiednią procedurą.

Jak definiuje się wypadek w pracy?

Wypadek w pracy to nagłe zdarzenie, które nastąpiło w czasie wykonywania przez pracownika obowiązków zawodowych na polecenie przełożonego. Do tej kategorii zalicza się również sytuacje, do których doszło podczas podróży służbowej oraz w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem pracy. Innymi rodzajami wypadku przy pracy są także:

  • śmiertelny wypadek – jeśli pracownik stracił życie do 6 miesięcy od zdarzenia,
  • wypadek zbiorowy, którego ofiarą padły co najmniej dwie osoby,
  • ciężki wypadek – gdy pracownik wskutek zdarzenia doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu np. utraty wzrok lub słuchu, zeszpecania ciała czy ciężkiej choroby fizycznej lub psychicznej.

Jeśli pracownik doznał wypadku w pracy, musi wraz ze świadkami zdarzenia niezwłocznie zgłosić to pracodawcy. Natomiast pracodawca powinien udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie zabezpieczyć miejsce, w którym doszło do tego incydentu.

Co należy zrobić jeśli doszło do ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego wypadku w pracy?

W takich sytuacjach przerywa się prace, a następnie zawiadamia się prokuratora oraz okręgowego inspektora pracy, który zdecyduje kiedy będzie można ponownie uruchomić maszyny. Pracodawca jest również zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego złożonego m.in. z oddziałowego inspektora pracy czy pracownika wykonującego obowiązki służby BHP. Ma on za zadanie zbadanie przyczyn i okoliczności zdarzenia. W tym celu zbiera informacje od poszkodowanych i świadków oraz dokonuje oględzin miejsca wypadku, aby ostatecznie ocenić stopień ryzyka zawodowego na stanowisku, w którym do niego doszło. Jeśli pracodawca nie zgłosi wypadku odpowiednim organom, poniesie odpowiedzialność karną.

Protokół wypadku w pracy

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia rejestru wypadków w pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokół wypadku należy opracować w terminie do 14 dni od zdarzenia. Zanim pracodawca zatwierdzi dokument, poszkodowany wraz z rodziną może zapoznać się z jego treścią do 5 dni od jego sporządzenia. Jeśli przyczyną wypadku nie było naruszenie przez pracownika przepisów BHP lub wypełnianie obowiązków służbowych pod wpływem środków psychoaktywnych, może on uzyskać świadczenia np. rentę, dodatek pielęgnacyjny czy zasiłek chorobowy. Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek podjęcia wszelkich starań, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych zdarzeń.

 

Dodaj komentarz