Czym jest kod PKD?

Czym jest kod PKD?

Czym zajmuje się Twoja firma

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz już na etapie składania wniosku zaplanować wiele ważnych kwestii. Jedną z nich jest określenie obszaru działalności Twojej firmy.

Kod PKD

W tym celu musisz odnaleźć właściwy kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji, jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, do najbardziej szczegółowych podklas, które pozwalają jednoznacznie określić pełny kod danej działalności przedsiębiorcy, np. podklasa 41.20.Z to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Kod jest ważny, bo od rodzaju działalności mogą zależeć inne obowiązki: np. określona forma prawna, rodzaj opodatkowania, obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestracji VAT.

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) jak i podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli np. spółek, spółdzielni czy fundacji. W przypadku podmiotów prawa handlowego (np. spółek) kody PKD muszą być również wskazane w umowie spółki.

Kiedy można podać kilka kodów PKD

Czasami możesz podać kilka kodów PKD, np. jeśli rejestrujesz spółkę w KRS, możesz podać maksymalnie 10 kodów PKD. Natomiast w przypadku rejestracji w CEIDG podaje się jeden kod główny – przeważająca działalność i kody działalności dodatkowej. Nie ma ograniczeń w liczbie kodów dodatkowych.

Na jakim etapie trzeba określić kod PKD

Pamiętaj, że określenie kodu prowadzonej działalności jest niezbędne już na etapie składania wniosku – powinieneś podać kody PKD podczas jego wypełniania. W przypadku CEIDG, we wniosku rozróżniono kod głównej działalności (przeważającej u danego przedsiębiorcy) oraz kody pozostałej działalności gospodarczej (inne czynności, które wykonuje przedsiębiorca, a które nie są jego główną działalnością). W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, kody PKD (rodzaje działalności gospodarczej) muszą być wpisane do umowy spółki. Określenie kodów PKD we wniosku o wpis do CEIDG albo do KRS jest podstawą do nadania numeru REGON przez Urząd Statystyczny.

Warto wspomnieć, że możesz rozszerzyć zakres swojej działalności (dodając nowe kody), zawęzić zakres (wykreślając kody), bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności). Zmiana tych danych nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Analizując dokładnie kody i mając plan na biznes, podejmiesz świadomą decyzję już na etapie rejestracji firmy bez konieczności wprowadzania zmian w późniejszym czasie.

Dodaj komentarz