Akta osobowe pracowników – co muszą zawierać?

Akta osobowe pracowników – co muszą zawierać?

Akta pracownicze

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek prowadzenia akt pracowniczych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Akta osobowe pracowników – co muszą zawierać?

Każdy pracownik powinien posiadać oddzielne akta osobowe z podziałem na trzy części:

Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

– świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku przygotowania zawodowego

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy

– inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów

Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika:

– umowę o pracę

– dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy

– potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i informacjami określonymi w § 3 oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie BHP

– oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy

– dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu

– dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych

– oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub zmiany warunków umowy

– potwierdzenie przyznania pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzenia kary porządkowej

– pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu

– dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy

– orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi

– umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę

– wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy

– wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy

– informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.

Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia:

-oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę

– kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy

– potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

-umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę

– orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Dodaj komentarz