Księgowość uproszczona – wszystko co powinieneś o niej wiedzieć

Księgowość uproszczona – wszystko co powinieneś o niej wiedzieć

Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać spółdzielnie socjalne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, których przychody ze sprzedaży produktów, operacji finansowych i sprzedaży towarów w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro. Oznacza to, że mogą prowadzić tak zwaną księgę przychodów i rozchodów. Po przekroczeniu wyżej wspomnianego limitu zastosowanie księgowości uproszczonej nie będzie już możliwe, a właściciel firmy będzie zmuszony do prowadzenia pełnej księgowości.

Księgowość uproszczona

Limit, który zobowiązuje do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przeliczany jest po średnim kursie, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 30 września w roku poprzedzającym rok obrotowy.

Księgowość uproszczona zobowiązuje do prowadzenia:

  • ewidencji przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),
  • księgi przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu według skali podatkowej, albo podatkiem liniowym).

W niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, konieczne będzie prowadzenie ewidencji. Będzie to:

  • ewidencja przebiegu pojazdu (dla celów PIT i VAT),
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencja środków trwałych.

Księgowość uproszczona – rejestry VAT

  • Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, zobowiązany jest do prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT. Forma prowadzenia rejestrów nie została szczegółowo opisana w ustawach. Istotne jest, aby zawierały dwie podstawowe grupy danych :
  • dane liczbowe dotyczące podatku VAT, między innymi podstawę opodatkowania,
  • dane kontrahentów.

Dzięki rejestrom VAT podatnik wypełnia deklaracje rozliczeniowe – VAT-7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych), albo VAT-7 (w przypadku rozliczenia miesięcznych).

Jeśli podatnik ma taką potrzebę, może prowadzić kilka rejestrów. Podstawową formę rejestru dla transakcji krajowych stanowi rejestr sprzedaży, jak i też zakupu towarów i usług. Dla transakcji unijnych jest to rejestr wewnątrzwspólnotowej dostawy nabycia usług i towarów, a dla relacji spoza granicy prowadzonych poza Unią Europejską jest to rejestr eksportu i importu usług i towarów.

Księgowość uproszczona – księga przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, muszą zapłacić podatek od wysokości osiągniętych przychodów. Dochód w tym wypadku rozumiany jest jako przychód, który pomniejszony jest o koszty. Podatki można opłacać liniowo (stała stawka 19%), albo też według zasad ogólnych (18%, albo 32%).

Księga przychodów i rozchodów musi zostać założona na dzień przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, albo na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. O tym, że księga przychodów i rozchodów została założona powinno się poinformować właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej przedsiębiorstwo) naczelnika urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie do 20 dni od daty jej założenia.

Dodaj komentarz